2009-01-08

Bruksanvisning för planeten Jorden

Även den mest kritiske medger att dagens användning av råvaror och energi är slösaktig och destruktiv. I extrema fall värre än krig. Var och en inser behovet av miljöåtgärder. Men information ska vara saklig, åtgärderna ska ge mätbara resultat och politiska förslag ta hänsyn till de som drabbas. Kunde förslagen dessutom formuleras så att de undviker löjets skimmer, typ "Inget flyg norr om Sundsvall", vore mycket vunnet.

Att miljöargumentation kan vara både informerande och roande visar följande text av David R. Brower (1912-2000). Brower var en pionjär inom miljövården och grundade Sierra Club och Jordens Vänner. Det faktum att han så småningom blev utesluten ur Sierra Club är värt begrundan.

Emellertid, här är hans Bruksanvisning för planeten Jorden. Lägg märke till slutklämmen som ger ett gott perspektiv på den mänskliga förmågan:


JORDEN, den tredje planeten från solen, har levererats färdigmonterad och i perfekt skick. Den är avsedd för helautomatisk och störningsfri drift. För att den ska fungera tillfredsställande krävs dock att alla passagerare noga tar del av följande instruktioner. Det är stor risk att passagerare som reser utan kännedom om dessa regler kan åstadkomma betydande skada innan de lärt sig hur det hela ska skötas.

A. BESTÅNDSDELAR
Alla passagerare rekommenderas att göra sig förtrogna med följande beståndsdelar på planeten:

1. Luft:
Luften som medföljer planeten kan ej ersättas. Den räcker till ett skikt som täcker land och vatten, men skiktet är inte särskilt tjockt. Om luftlagret hade samma täthet som vatten skulle det bara bli 10 meter tjockt. Vid normal användning är luften självrenande. Den kan delvis renas om den blir alltför hårt nedsmutsad. Passagerarnas lungor kan hjälpa till med detta till en viss grad. De kommer dock att upptäcka att allt som kastas eller spys ut eller dumpas i luften så småningom återvänder till dem. Eftersom passagerarna måste använda luften i genomsnitt var femte sekund torde de behandla den med hänsyn till detta.

2. Vatten:
Vattenförrådet som levereras med planeten är mycket begränsat, om jorden vore liten som ett ägg skulle allt vatten rymmas i en enda vattendroppe. Vattnet innehåller många levande varelser, som nästan alla kan ätas av människopassagerarna. Om olämpliga ämnen sprids i planetens vatten måste dock försiktighet iakttagas, eftersom ämnena koncentreras i vattendjurens vävnader. Om vattendjuren sedan äts av människor kommer dessa i sin tur att lagra upp olämpliga ämnen. Generellt tillråds passagerarna att inte ringakta vattnet, eftersom det är vad de själva till största delen består av.

3. Jordlager:
Fastän planetens yta är omväxlande och till synes överflödande lämpar sig bara en liten del av jorden för odling. Denna viktiga del bör inte missbrukas. Det är inte tillrådligt att nedmontera ytlagret alltför djupt eftersom det vilar på ett flytande, mycket varmt undre lager där det inte kan existera mycket annat än vulkaner.

4. Liv:
Ovan nämnda beståndsdelar bidrar till att göra liv möjligt. Det finns bara ett liv per passagerare, varför detta bör behandlas med respekt. Instruktioner rörande födelse, underhåll, användning och bortskaffande av varje levande varelse har utarbetats med stor omsorg. Dessa instruktioner har programmerats i ett komplext genetiskt språk, den s.k. DNA-koden, som inte är särskilt lättfattlig. Det har dock ingen betydelse, eftersom allt sker helt automatiskt.

Passagerarna varnas dock för att strålning och många kemikalier allvarligt kan skada programmet. Om levande arter på så vis förstörs eller blir oförmögna till fortplantning, sker leverans av nybeställningar sannolikt med stora förseningar.

5. Eld:
Planeten är konstruerad och grundligt testad i fabriken för säker drift med bränsle som ständig överförs från en avlägsen källa, solen, och levereras helt kostnadsfritt. Följande måste noga iakttagas: planeten levereras med ett begränsat förråd av reservbränsle inneslutet i fossila avlagringar. Användningen av detta förråd medför risker, däribland utsläpp av skadliga ämnen som måste hållas borta från luften och levande varelsers föda. Risken är inte så stor om förbrukningen utsträcks under planetens hela livstid. En snabb förbrukning, även om den pågår under en kortare tid, kan få ödesdigra verkningar.

B. UNDERHÅLL
Vilket slags underhåll som kommer att behövas beror på hur många och vilka passagerarna är. Om ett begränsat antal medföljer fordras inget underhåll, och inga platsbeställningar behövs. Planeten är självförsörjande, och den utanför befintliga bränslekällan kommer att förse den med exakt så mycket energi som kan användas utan risk. Men om ett mycket stort antal människor yrkar på att få gå ombord samtidigt kommer allvarliga problem att uppstå som blir synnerligen kostsamma att lösa.

C. REPARATIONER I NÖDLÄGE
Utan att de ombordvarande passagerarna är ansvariga kan planetens driftmekanismer drabbas av störningar orsakade av tidigare passagerares okunnighet och slarv. I detta fall rekommenderas att begära hjälp av Tillverkaren -- lämpligast genom bön.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar