2012-05-06

Klimatsensation: koldioxid från biobränsle är koldioxid
Koldioxid är väl koldioxid?

Är det inte självklart att koldioxid är koldioxid, CO2 är CO2? Inte på klimatområdet. Där räknar man med två sorters koldioxid: den från fossila bränslen och den från förnybara bränslen. Den byggd på fossilt kol (från kol-olja-naturgas), låt oss tillfälligt kalla den fossil koldioxid fastän syret kommer från nutidens atmosfär, anses skadlig för jordens klimat genom sin växthuseffekt. Den med kol från förnybart bränsle (växter, djuravfall), kalla den provisoriskt förnybar koldioxid, anses sakna växthuseffekt. Att släppa ut sådan minskar rentav det totala koldioxidutsläppet enligt den gröna maffians resonemang.Ett exempel: Regeringen Reinfeldt vill fördubbla inblandningen av förnybar etanol i bensin och biodiesel i petroleumdiesel. Koldioxidutsläppet minskar då med sexhundratusen ton. Argumentet följs upp av finansminister Borg och miljöminister Hatt som uttryckligen skriver ”Med åtgärder som nu tillkommer minskar vi koldioxidutsläppen med ytterligare 600000 ton per år”.  (Länk här och här.) Miljöpartiet vill minska utsläppet ännu mer och kräver därför större utsläpp av förnybar koldioxid.

Det finns många fler exempel. Påståendet är ett standardargument i klimatpolitiken. Notera att jag skriver om förnybara bränslen som är en underavdelning i förnybar energi. Vatten- vind- och solkraft hör inte hit.

Grundkurs i kemi: repetition

Grundämnet kol, C, har tre isotoper: kol-12, kol-13 och kol-14. Av dem är 99 procent kol-12, en procent kol-13. Den radioaktiva isotopen kol-14 med halveringstid 5 730 år nybildas löpande från kväve, N2, av kosmisk strålning i  troposfären. Den nya kolatomen oxideras omedelbart till atmosfärisk koldioxid och ingår i utspädningen 1: 1 biljon, 1: 10-12 i fotosyntesen. Därmed finns den i alla levande organismer, inklusive råmaterialet till förnybara bränslen. (Det är grunden för kol-14 datering.) I fossilt kol (stenkol, olja, naturgas) har halveringen skett så många gånger att allt kol-14 i princip är borta.


Koldioxidmolekyl

Grundämnet syre,
oxygen, O, utgör i molekylär form O2 tjugoen procent av atmosfären. Vid förbränning, oxidation, förenas en atom kol och två atomer syre till koldioxid, CO2 som är en osynlig gas. Den utgör 12 procent av vanlig förbränningsrök. Av varje kg kol bildas 3,7 kg koldioxid. Det mesta av koldioxiden (73 procent) är alltså syre från luften. Det förklarar varför koldioxidutsläppet från en bil väger mer än det använda bränslet.

Biodieselråvaran raps innehåller nutidens halt av kol-14 som bibehålls i rapsdieseln fram till förbränningen. Då slås kolföreningarna sönder och varje kolatom kombineras med två syreatomer. Reaktionen ger den eftersträvade energin som driver bilen. Av kolatomerna är 1 per biljon en kol-14 isotop. Det innebär att var biljonte koldioxidmolekyl, 1: 10-12, i avgasröken teoretiskt kan identifieras som kommande från förnybart bränsle genom kol-14 atomen. Alla de andra är identiska med koldioxiden från fossila bränslen.
Andra biobränslen: Samma resonemang gäller andra biobränslen: ved, etanol, biogas … Fotosyntesen är grunden och därför har de den atmosfäriska koldioxidens halt av kol-14. Vid förbränning oxideras de till koldioxid som är identisk med all annan koldioxid i atmosfären (
inklusive kol-14 molekylerna).

Konsekvens

När biobränslen förbränns oxideras de enskilda kolatomerna till koldioxidmolekyler som sprids individuellt i lufthavet. Där blandas de utan åtskillnad med atmosfärens befintliga koldioxidmängd, för närvarande 394 ppm, 3 200 gigaton. Samma sak med fossila bränslen. År 2010 var tillskottet 33,4 gigaton, tio procent en procent av det befintliga förrådet. Detta tillskott kan inte särskiljas från det som redan finns där.


(Köksbordsanalogi: En tesked salt för mycket i en soppa kan inte selektivt separeras ut ur totalmängden salt.)

Det finns ingen vetenskaplig metod att skilja på koldioxid från fossila respektive förnybara bränslen. Bortsett från var biljonte molekyl byggd på kol-14 är de samma gas. Väl utsläppt i atmosfären kan den ena portionen inte skiljas från den andra. Att som svenska Wikipedia påstå att ”den mängd koldioxid som bildas vid förbränning [av biobränslen] är en del av kolcykeln” är en filosofisk ståndpunkt som saknar naturvetenskapligt stöd. Det finns ingen process som företrädesvis tar bort ”biologisk” CO2 ur luften eftersom den inte skiljer sig från ”fossil” sådan. Koldioxid som koldioxid.
Att tala om förnybar koldioxid och fossil koldioxid är meningslöst. Gaserna är identiska till sammansättning, uppträdande och funktion. Radioaktiva koldioxidmolekyler med kol-14 nybildas löpande i troposfären och ingår utan fraktionering i all organisk materia med ursprung i fotosyntesen. Det är basen för kol-14 datering. Fossil kol-olja-gas innehöll vid sina bildningstillfällen dåtidens atmosfäriska halt av kol-14 men den har under millenniernas lopp klingat av. Därför är de radioaktivt döda.

Koldioxidens växthuseffekt åstadkoms av atmosfärens totala förråd 3 200 gigaton.  Ingen skillnad i funktion finns mellan det som kommer från vedeldning och det som kommer från stenkolseldning. Eller från förändringar i markanvändning. Att påstå att användningen av förnybart bränsle sänker koldioxidutsläppet är så verklighetsfrämmande att det inte kvalificerar för beteckningen ”bedrägeri”. En bättre term vore ”bondfångeri”, alternativt ”okunnighet”.

Syntes

Koldioxidmängden i atmosfären (nu 394 ppm, 3 200 gigaton) kommer från flera skilda processer: förmultning av dött biologiskt material, skogs- och gräsbränder, antropogen eldning för el- och värmeproduktion, väg- luft- och sjötransporter. Den årliga variationen på ± 3 ppm beror på växlingen fotosyntes/förmultning på norra halvklotet.


Förmultnande höstlöv

Den befintliga mängden, som ökar med 45 procent av det antropogena tillskottet årligen, har en växthuseffekt. Den tillskrivs koldioxidens förmåga att bromsa långvågig strålning från jordytan och därigenom bevara en extra mängd solenergi hos planeten: global uppvärmning.

All koldioxid i atmosfären, oberoende av upphovsprocessen, har därvid samma effekt. Det beror på att blandningen är helt homogen. De stabila kolisotoperna 12C och 13C är inte på något sätt märkta av sin historia. Om de suttit i 300 miljoner år gammal stenkol från Polen eller i nyskördat svenskt etanolvete har ingen betydelse; de är likafullt identiska. (Miljoner år är bara bråkdelar av åldern hos
12C och 13C som existerat längre än planeten Jorden som är 4,5 miljarder år.)

Påståendet ”Med ökad inblandning av biodrivmedel minskar vi koldioxidutsläppet” är helt utan relevans. Tanken att inblandningen skulle ha någon som helst klimatbetydelse i ett AGW-scenario är likaså grundlös.


För att säga det kort: Koldioxid är koldioxid. Fossila bränslen eller förnybara spelar ingen roll. Det är mängden som gör det, inte ursprunget.

16 kommentarer:

 1. Utmärkt inlägg! Jag slängde upp ett länktips till dig från min blogg.

  SvaraRadera
 2. Jättebra inlägg! Jag kommer att visa dom det här inlägg för att dom ska förstå vad koldioxid är...

  // Findus

  SvaraRadera
 3. Är själv lite ambivalent i frågan men tycker att frågeställningen är viktig, hoppas på hjälp att reda ut begreppen i denna, som jag upplever det, något förvirrade debatt genom några egna (kanske lite förvirrade) påståenden.

  Det känns ändå ganska självklart att lyfter man upp kol från underjorden så ökar den totala mängden kol på jordytan och i atmosfären, inledningsvis vid förbränning i form av CO2 i atmosfären och på sikt i bundet i växtligheten (som dessutom gynnas av en förhöjd halt). Om biobränslen förbränns ökar mängden CO2 i atmosfören i motsvarande grad samtidigt som motsvarande mängd bundet kol på jordytan reduceras, men på sikt övergår även detta CO2 från atmosfären till bundet kol i växtligheten ("kolcykeln").

  Biologiskt material som inte förbränns kommer förr eller senare att dö och då dels förmultna under avgång av CO2 och dels bilda bundet kol i form av förna (jord) i en komposteringsprocess. Även om förbränningen av fossila bränslen och biobränslen momentant är ekvivalenta (avseende CO2-utsläpp) borde väl förbränning av en given mängd av fossila bränslen "frigöra" motsvarande mängd potentiellt biobränsle som i stället för att förbrännas förr eller senare dör, förmultnar och frigör CO2 "på toppen", som alltså därför (rimligtvis) dels resulterar i en ökning av CO2-halten i atmosfären och dels bilda en del där CO2 finns bundet i jord.

  Själv ser jag inget problem med en ökad halt CO2 enligt ovan, tvärtom borde konsekvenserna bli en ökad växtlighet i en ökad mängd jord att växa i. Dessutom kan ju faktiskt jord som spolas ut i haven och bildar bottensediment (blivande olja?) ersättas med hjälp av fossil CO2 (som ju där genom bara hämtas tillbaka i en milt uttryckt långsam kolcykel).

  Debatten om förbränning av fossil kontra biobränslen känns i min mening lite krystad (från bägge "läger"), men beror det på att jag missat något?

  Håller dock helt med om att uppdelningen av fossilt kontra "förnybar" CO2 är helt puckad!

  Mvh
  Skogsmannen

  SvaraRadera
 4. 3 200 gigaton. Samma sak med fossila bränslen. År 2010 var tillskottet 33,4 gigaton, tio procent…

  Ujujuj, 10%?

  Då är det mycket värre än vetenskapen tidigare trott. Jag måste genast släcka alla lampor, stänga av datorn, dra ut mobilladdaren, gå till sommarstugan och sluta äta oxfile varenda dag.

  - - - - -

  Om etanolfabrikationens miljövänlighet kan man läsa lite om på denna länk:

  http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1465&blogg=47513#Comment

  I dagarna har den utmärkte reportern Anna-Klara Bankel i P1 rapporterat hur etanolföretagen svindlar småjordbrukare i Sierra Leone, förstör vattentillgångarna, sviker löften om byggande av sjukhus och skolor och tvingar de, pga västländernas klimathysteri, egendomslösa bönderna till slavarbete på plantagerna (80$ om året).

  Följden av klimathysterin som grasserar bland medelklassen boende företrädesvis centralt i Europas och USA:s storstäder: fattiga blir fattigare och miljön blir förstörd. Bra jobbat, CP! Inte.

  CP och MP och VPK är våra största miljöfaror!

  /Börje S.

  SvaraRadera
 5. Enligt dina utmärkta sammanställningar finns 3.000.000 megaton koldioxid i atmosfärem, ge eller ta ett par ton.

  Borg/Hatt har räddat atmosfären från 0,6 megaton. Avsikten är att göra jorden till en kallare plats.

  Visst blir det 0,00002%?

  Med 0,00002% mindre CO2 i luften sänker Borg/Hatt världstemperaturen med…ja hur många grader blir det?

  Jag är inte nyfiken bara jag får reda på`t!

  /Börje S.

  SvaraRadera
 6. Börje S:

  Tack för ditt vänliga, lite insvepta påpekande av mitt räknefel. Att 33 inte är tio procent av 3 200 hoppas jag fler läsare la märke till.

  Det är lustigt att när man väl har satt en siffra i texten är det mycket svårt att upptäcka fel, även om de är skriande tydliga. En korrekturläsare som kollade texten före publicering vore en nåd att stilla bedja om. Som det är får jag lita till läsarnas uppmärksamhet.

  /Max

  SvaraRadera
 7. Börje S, igen:

  I din andra kommentar säger du (med en räv bakom örat?) att Borg/Hatt räddat atmosfären från 0,6 megaton koldioxid. Det har de egentligen inte, väl? Bara tillfört den från en annan källa.

  Visst är den sortens resonemang förledande.

  /Max

  SvaraRadera
 8. Svar:

  Naturligtvis är det så. Kolet stannar hos oss, tills det krupit ner till havsens botten igen. Man har väl läst Andas Lugnt!

  Börje S.

  SvaraRadera
 9. Kan man inte tänka så här, att förnybart bränsle ex etanol som kommer från sockerrörsodlingar i Brasilien, när de förbränns eller ruttnar så släpper det ut X antal kg CO2, men om man använder det i stället för fossilt bränsle ex E85 (15% etanol och 85% bensin) så minskar man användning och utsläpp från fossilt bränsle med 15%. Hade man haft 100% fossiltbränsle så hade sockerrörsodlingen ändå ruttnat och producerat lika stor mängd koldioxid, nu använder man den koldioxiden till förbränning i stället. Ingen ny koldioxid tillförs vid förbränning av förnybara bränslen, men det gör det med fossila bränslen, då tillförs atomosfären extra koldioxid. Så tänker jag i alla fall, är det fel tänkt så berätta gärna varför?

  SvaraRadera
 10. Johnny:

  I det fallet tänker jag precis som du. OM förnybart bränsle ERSÄTTER fossilt i global skala blir det på sikt mindre koldioxidutsläpp. Tyvärr är det inte så. Efterfrågan på energi är större än tillgången så det som inte används i ett land förbrukas genast någon annanstans. Det blir inte bio istället för fossilt, det blir bio plus fossilt.

  Och båda portionerna bromsar långvågig strålning i samma utsträckning = har samma växthuseffekt.

  Riktig mening med biobränslen blir det först när världen bara använder sådana. Inte för att den koldioxiden är "bättre" utan därför att det finns så lite biobränslen. Kanske tio procent av de fossila. Utsläppet skulle minska i motsvarande grad.

  De fossila bränslena är dock miljoner års hopsamlade förmögenhet som vi bränner på 300 år. Den koldioxiden hörde hemma i karbon-perm-trias ...

  /Max

  SvaraRadera
 11. Jonny
  Jag tänker så här: När man odlar sockerrör, eller annan matnyttig gröda, för att göra bränsle till bilar så tillkommer processen att framställa etanolen. Processerna och hanteringen i sig skapar CO2 och dessutom används jordbruksmark som bättre kunde användas till mat. Hugger man dessutom ner regnskog för att skaffa mer odlingsbar mark så är man väl riktigt ute och segl...förlåt, åker ångbåt.
  Energi är aldrig gratis. När en elbilshybrid laddas i nedförsbackar så tänker folk inte på att nedförsbackar föregås av uppförsbackar.
  När miljösnillen gnäller om plastkorkar på mjölk-förpackningar så tänker de inte på att det går säkert en miljard plastkorkar på ett enda vindkraftverk
  Hur man vänder sig har man rumpan bak.
  Bim

  SvaraRadera
 12. Jag började tänka så här när budskapet dök upp om att biobränslen skulle rädda klimatet:

  Anta att vi bara hade biobränslen.
  En bil eller eld som tänds ger CO2 till atmosfären.
  Fler bilar och eldar ger mer CO2.
  Växter och hav tar upp koldioxid från atmosfären, men den passerar där och mängden ökar med antalet bilar och eldar. CO2-halten stiger för varje ny bil och för varje ny eld som startas.

  En stabil nivå nås först då eldningen inte ökar längre. Prof. em. Sten Kaijser har visat det med matematik:
  http://www.theclimatescam.se/2012/05/07/biobranslen-igen/

  Insiktsfulla miljövänner talar hellre om förnyelsebart än att biobränslen ska rädda klimatet, medan andra ångar på utan att skämmas.

  SvaraRadera
 13. Var lite konfunderad tills du förtydligade att du (säkert helt korrekt) utgår från att biobränslen inte ersätter fossila. N är jag med.

  En lite annan kul grej. Du känner säkert till FOI:s undersökning om klimatövertygelsen hos svenska kommuner. Rapporten är fasansfull självgod klimattalibanism, men lägg märke till hedersomnämnandet av Andas lugnt på sid 13

  http://www.foi.se/upload/FOI-R-3441--SE_textOK.pdf

  :-)

  Christopher E

  SvaraRadera
 14. Christopher E:

  Tack för länken till FOI:s undersökning. Som du säger är det hedrande för Andas lugnt att klassas som en av de mest kända plattformarna för "förnekare".

  Dock frågar jag mig hur det är ställt med klimatskepticismen här i landet om Andas lugnt hör till de mest kända. En enskild man som stilla skriver från sin vrå i världen i avsikt att göra klimatsnacket begripligt, i början för ensamstående tvåbarnsmammor, så småningom för en något vidare läsekrets.

  Dessutom har jag inget ärende, slåss inte på några barrikader. Om jag kan avslöja några klara fall av ohederlighet och bluff är jag nöjd. Kan jag dessutom hänga ut någon enstaka struntpratare är det en bonus.

  Hälsningar,

  /Max

  SvaraRadera
 15. Allmänt tillägg:

  Åtminstone tror energiminister Anna-Karin Hatt att tillskott av biobränsle verkligen sänker koldioxidutsläppet. Så här skrev hon på sin blogg 14 april:

  "Idag berättar jag och finansminister Anders Borg att regeringen i vårpropositionen, som presenteras i början av veckan, kommer föreslå ett drivmedelspaket som förstärker stödet till de förnybara drivmedlena och minskar Sveriges koldioxidutsläpp. Denna nyhet rapporteras idag av många medier, däribland SVT, Rapport (1 minut och 50 sekunder in i sändningen) TV4, Ekot och Text-TV. Som helhet kommer paketet minska koldioxidutsläppen med 600 000 ton per år, vilket är lika mycket som det som 200 000 personbilar släpper ut på ett år."

  Jag letade i hennes blogg efter något om energiministrarnas möte i Vilnius 18 april mot EU-byråkratin. "The Like-Minded Group" kallar sig 16 anti-byråkratiska EU-länder där även Sverige (hör och häpna) är med. Men därom inte en rad. Förstås.

  /Max

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag skulle uppskatta direkt kontakt med Dr. Max för fortsatt utbyte. Jag har hittills haft över 100 ifrågasättande inlägg i Dalarnas Tidningar och många på Newsmill utöver löpande skrivande inom främst bil, bilism, bilsport, trafik, transporter och fordonsindustri. Jag finns på tege.tornvall@telia.com.
   Med dalahälsning, Tege Tornvall

   Radera